Kvalitet & Miljø

Kvalitet
Organiseringen av kvalitetsarbeidet er integrert i selskapets øvrige organisasjon og omfatter Kvalitetspolicy, Kvalitetsplanlegging, Kvalitetssikring og Kvalitetsforbedring.
Vi forsikrer oss om at vi har de nødvendige tillatelser og sertifikater og arbeider tett med våre kunder, ansatte og myndigheter for å opprettholde og forbedre kvaliteten.
Kvalitetssystemet revideres årlig av NET - Nordisk Emballasjetesting AS www.net17025.com

HMS
Med en klar og kommunisert policy om vårt mål for vår virksomhet skal drives uten skade på mennesker, materiell eller miljø, sørger vi for at våre ansatte får nødvendig instruksjon, trening og ledelse for å opprettholde et sunt arbeidsmiljø.
Vi får jevnlig tilsyn og revisjon av www.staminahelse.no samt tilsynsmyndigheter.

Miljøkonsekvenser av våre aktiviteter
Norekos formål er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering av de industrielle emballasjeproduktene IBC, plastfat og stålfat. Dette gjør vi primært ved å øke graden av gjenbruk gjennom innsamling og rekondisjonering av brukt emballasje og sekundært ved å øke andre typer av gjenvinning.

Vi tilbyr ett effektivt retursystem i Norge og Sverige. Innsamlingen håndteres i samsvar med myndighetenes lover og forskrifter og har til hensikt å verne miljøet, øke gjenbruksgraden og underlette håndtering av brukt emballasje.

Det er naturlig ved mottak av brukt emballasje for rekondisjonering, at det kommer inn fraksjoner som ikke egner seg for gjenbruk. Dette er avfallsfraksjoner vi behandler spesielt og i samarbeid med sertifiserte samarbeidspartnere. Noreko garanterer at all håndtering, transport og bearbeiding av disse fraksjonene skjer på forskriftsmessig og miljøvennlig måte. De deles opp i ulike materialfraksjoner og sendes til materialgjenvinning og/eller energiutvinning.
En viktig miljøeffekt av våre aktiviteter er at man får skilt plasten fra restinnholdet slik at kjemikaliene kan få en forsvarlig behandling.
Ved å ta hånd om brukt industriemballasje hjelper vi våre kunder med å følge miljølover samt bidra til å oppfylle målet i det internasjonale programmet "Responsible Care".

Kontakt oss